W najnowszej interpelacji poselskiej Minister Finansów odniósł się do konsekwencji podatkowych nieodpłatnego otrzymania przez spółkę-córkę prawa do posługiwania się logiem spółki dominującej.

Tytułem wstępu należy wskazać, że nieodpłatne uzyskanie prawa do użytkowania obcego logo może być identyfikowane jako nieodpłatnie uzyskane przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki 19%.

W interpelacji Minister Finansów nieco studzi profiskalne zapędy fiskusa. Wskazuję, że w takiej sytuacji nie można stosować automatyzmu i każdorazowo rozpoznawać przychód podatkowy. Zdaniem Ministra Finansów: „Z uwagi na różnorodność stanów faktycznych, złożoność stosunków i procesów gospodarczych, jak również różnorodność relacji zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi (….). Wynika to z konieczności indywidualnej oceny stanu faktycznego konkretnej sprawy”

Ministerstwo zwraca uwagę, iż ocenie powinno podlegać, czy dane nieodpłatne świadczenie faktycznie powoduje przysporzenie dla obdarowanego. W ocenie Ministra nie będzie tak np. w przypadku, w którym w zamian za możliwość korzystania ze znaku towarowego, podmiot obdarowany jest zobowiązany do świadczenia wzajemnego (np. promowanie marki na rynku lokalnym).

Kolejnym przykładem podanym w interpelacji, w którym nie powinno się rozpoznawać przychodu, jest wykorzystanie logo przez powiązany podmiot prowadzący działalność produkcyjną, którego całość sprzedaży odbywa się na rzecz spółki dominującej. W takim układzie trudno jest utrzymać logiczną argumentację potwierdzającą, iż posługiwanie się nawet powszechnie rozpoznawalnym znakiem towarowym realnie przyczynia się do wzrostu sprzedaży.

Pomimo, iż odpowiedź w ramach interpelacji poselskiej nie ma mocy interpretacji ogólnej, czy też tzw. objaśnień podatkowych, to pocieszający jest fakt, iż Ministerstwo jest w stanie wyobrazić sobie stosowanie wykładni nie prowadzącej każdorazowo do opodatkowania. W tym kontekście tekst interpelacji należy ocenić pozytywnie.

Mikołaj Przybył

doradca podatkowy nr 11542

***

W razie dalszych pytań w tym zakresie zapraszam do kontaktu!

Mikołaj Przybył

doradca podatkowy nr 11542

tel. 502-468-473

mikolaj.przybyl@mp-consulting.pl