Ceny transferowe

Doradztwo podatkowe

Ceny transferowe

Kontrole podatkowe

Szkolenia

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi muszą posiadać dokumentacje podatkowe cen transferowych. Wypełnienia tego obowiązku przynosi wiele korzyści, ponieważ pozwala uniknąć zastosowania przez fiskus stawki 50% w stosunku do doszacowanego dochodu oraz uniknąć sankcji karno-skarbowych.

Usługi w zakresie cen transferowych obejmują:

 • Sporządzenie dokumentacji podatkowych cen transferowych zgodnie z wymogami ustaw o podatkach dochodowych oraz w oparciu o wytyczne OECD.
 • Pomoc w identyfikacji transakcji, które podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu
 • Wsparcie oraz doradztwo dla przedsiębiorców samodzielnie przygotowujących dokumentacje podatkowe cen transferowych.

Wysokość wynagrodzenia ustalane jest w drodze negocjacji z uwzględnieniem ilości oraz stopnia skomplikowania transakcji, które muszą być udokumentowane.

***

Na początku 2017 roku przepisy dotyczące dokumentacji podatkowych cen transferowych radykalnie się zmieniły.

Dla transakcji, które miały miejsce przed 2017 rokiem dokumentacje należy sporządzać na starych zasadach. Dla transakcji zawartych po 2017 roku właściwe będą nowe przepisy.

Zasady obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku

–> Kto ma obowiązek sporządzić dokumentację?

Od początku 2017 roku obowiązek dokumentacyjny dotyczy tych podatników, których:

 • suma przychodów (tj. przychody ze sprzedaży + przychody z działalności operacyjnej + przychody finansowe),

lub

 • suma kosztów (tj. koszty sprzedanych produktów + koszty operacyjne + koszty finansowe)

przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 2 mln. EURO. Kwotę tę należy przeliczyć na złotówki według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku podatkowego. Dla Spółek, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym w 2017 roku limit ten wyniósł 8.848.0000 zł, a w 2018 – 8.341,800 zł.

Dodatkowo, niezależnie od wartości zrealizowanych przychodów oraz poniesionych kosztów, do sporządzenia dokumentacji będą zobowiązane te spółki, które dokonywały transakcji o wartości co najmniej 20.000 EURO z podmiotami mającymi siedzibę w rajach podatkowych.  W 2017 roku limit ten wyniósł 88.480 PLN, a w 2018 roku – 83.418 zł.

Lista rajów podatkowych wskazano w rozporządzeniu ministra Finansów, które można znaleźć pod następującym adresem www: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/997

–> Podmioty powiązane

Udokumentowaniu podlegają transakcje z podmiotami powiązanymi. Powiązania mogą być kapitałowe albo osobowe.

Powiązania kapitałowe

Powiązania kapitałowe występują, gdy jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu udział w wysokości co najmniej 25%. Przy czym należy pamiętać, że trzeba też uwzględnić powiązania „pośrednie”.

Przykład:

Jeżeli spółka A posiada w spółce B 25% udziałów, a spółka B posiada w spółce C 30% udziałów, to należy przyjąć, że powiązanie występuje nie tylko między spółkami A i B, ale również między Spółką A i C.

Powiązania osobowe

Powiązania osobowe występują, gdy w dwóch podmiotach występują osoby:

 • powiązane rodzinnie (małżeństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia),
 • powiązane stosunkiem pracy,
 • powiązane majątkowo,
 • jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

–> Jakie transakcje podlegają udokumentowaniu

Udokumentowaniu podlegają tylko te transakcje  z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła kwotę 50.000 EURO. Im przychody podatnika w minionym roku podatkowym były większe, tym większy jest limit – wzrasta on o 5.000 EURO co 1.000.000 EURO przychodów

Wszystkie powyższe wartości należy przeliczyć na PLN kursem z ostatniego dnia roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który należy sporządzić dokumentacje.

Tabelka do kalkulacji limitów, dla spółek, których rok podatkowy jest równy rokowi kalendarzowemu dla 2017 oraz 2018 roku:

Od tej ogólnej zasady są dwa wyjątki:

Pierwszy dotyczy umów spółek lub umów wspólnego przedsięwzięcia. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowych dla tego typu transakcji wystąpi w sytuacji, gdy ich wartość przekroczy 50.000 EURO (221.200 zł w 2017 roku; 208.545 zł w 2018 roku).

Drugi wyjątek dotyczy podatników dokonujących transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w „rajach podatkowych”. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w takiej sytuacji aktualizuje się jeżeli wartość transakcji z tymi podmiotami przekroczy w roku podatkowym 20.000 EURO (88.480 zł w 2017 roku oraz 83.418 zł w 2018 roku). Trzeba pamiętać, że w tym przypadku obowiązek sporządzenia dokumentacji dotyczy również tych podatników, którzy z racji niskich obrotów są zwolnieni ze sporządzania pozostałych dokumentacji.

–> Do kiedy trzeba sporządzić dokumentację?

Dokumentację podatkową należy złożyć w ciągu 7 dni licząc od dnia zgłoszenia żądania organu podatkowego.

Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że w terminie właściwym do złożenia zeznania podatkowego Spółki (co do zasady – 2 kwietnia 2018 roku) osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe spółki będą musiały podpisać oświadczenie, że dokumentacje podatkowe cen transferowych za dany rok podatkowy zostały sporządzone.

Dodatkowo, podatnicy realizujący dużo przychody lub koszty (10 mln. EURO – 44.240.000 zł) są zobowiązani do wypełnienia uproszczonego sprawozdania CIT-TP.

Zasady obowiązujące przed 1 stycznia 2017 roku

–> Jakie transakcje podlegają dokumentowaniu?

Do końca  2016 roku obowiązek dokumentacyjny dotyczył transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła następujące limity wartościowe:

Powyższe kwoty obowiązywały wszystkich – bez względu na wartość osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów.

–> Podmioty powiązane

Udokumentowaniu podlegają transakcje z podmiotami powiązanymi. Powiązania mogą być kapitałowe albo osobowe.

Powiązania kapitałowe

Powiązania kapitałowe występują, gdy jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu udział w wysokości co najmniej 5%. Przy czym należy pamiętać, że trzeba też uwzględnić powiązania „pośrednie”.

Przykład:

Jeżeli spółka A posiada w spółce B 5% udziałów, a spółka B posiada w spółce C 10% udziałów, to należy przyjąć, że powiązanie występuje nie tylko między spółkami A i B, ale również między Spółką A i C.

Powiązania osobowe

Powiązania osobowe występują, gdy w dwóch podmiotach występują osoby:

 • powiązane rodzinnie (małżeństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia),
 • powiązane stosunkiem pracy,
 • powiązane majątkowo,
 • jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

–> Do kiedy trzeba sporządzić dokumentację?

Dokumentację podatkową za lata 2013-2016 należy złożyć w ciągu 7 dni licząc od dnia zgłoszenia żądania organu podatkowego.

***

Jeżeli mają Państwo dalsze pytania w tym aspekcie to zapraszam do kontaktu!

Mikołaj Przybył

doradca podatkowy nr 11542

tel. 502-468-473

mikolaj.przybyl@mp-consulting.pl