Działalność afiliacyjna to działania mające na celu polecanie produktów lub usług zleceniodawcy na portalach społecznościowych. Osoba polecająca otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne, tzn. otrzymuje zapłatę w przypadku, gdy na skutek podjętej przez nią akcji dojdzie do transakcji.

Dochody z takiej transakcji mogą być opodatkowane podatkiem dochodowym na kilka sposobów. Dużo zależy od tego w jaki sposób te działania są realizowane, tj.:

 • czy działania polecającego są realizowane poza działalnością gospodarczą, tj. stanowią działalność dodatkową, realizowaną ad hoc, w sposób niezorganizowany, dorywczo;
 • czy też te działania mają postać zorganizowanej i zarejestrowanej działalności gospodarczej.

 

 1. Działalność afiliacyjna (reklamowa) realizowana poza działalnością gospodarczą

Jeżeli działania polecającego mają charakter dorywczy, niezorganizowany i nie są osiągane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to wówczas z urzędem skarbowym oraz z ZUS powinien on się rozliczać w następujący sposób:

 • dochody uzyskiwane z działalności reklamowej afiliacyjnej są zaliczane do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT (tzw. „inne dochody”), co skutkuje tym, że:
  • podlegają one łączeniu z innymi dochodami opodatkowanymi wg skali podatkowej, w tym z dochodami ze stosunku pracy;
  • przychody uzyskiwane z działalności reklamowej (afiliacyjnej) mogą zostać pomniejszone o koszty ich uzyskania (koszty ściśle związane z działalnością afiliacyjną);
  • w ciągu roku polecający nie ma obowiązku obliczać i wpłacać do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy należny z tytułu dochodów osiąganych na działalności afiliacyjnej;
   podatek od działalności afiliacyjnej polecający zapłaci dopiero w rozliczeniu rocznym, tj. do końca kwietnia roku następującego na formularzu PIT-36;
 • w związku z prowadzeniem działalności afiliacyjnej polecający nie ma obowiązku rejestrowania się na ani na VAT ani na VAT-UE.
 • w związku z działalnością afiliacyjną polecający nie ma obowiązku uiszczać żadnych składek ZUS ani składek na ubezpieczenie zdrowotne;

Słuszność wskazanego podejścia została potwierdzona między innymi w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 listopada 2015 roku (nr.: IPTPB1/4511-462/15-4/AP).

Należy wskazać, że wskazane zasady opodatkowania będą korzystne dopóki, dopóty polecający będzie mógł opodatkowywać swoje dochody najniższą stawką progresywną, tj. 17% dochodu.

Jeżeli jednak w ciągu roku jego łączny dochód podlegający opodatkowaniu wg. skali przekroczy 85.528 zł, to wówczas stawka podatkowa wzrośnie aż do 32%. Taka sytuacja może występować bardzo często. Należy bowiem pamiętać, że mówimy tutaj o sumie dochodów ze stosunku pracy oraz z działalności afiliacyjnej, a nie tylko o dochodach z działalności afiliacyjnej.

 

 1. Działalność afiliacyjna realizowana w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG)

Jeżeli łączne roczne dochody polecającego przekroczą 85.528 zł, to wówczas korzystnym rozwiązaniem może być założenie jednoosobowej działalności gospodarczej i rozliczanie dochodów z działalności afiliacyjnej w ramach tej działalności.

Jakie korzyści ma takie rozwiązanie?

Przede wszystkim pozwoli uciec od skali podatkowej. Jeżeli przy rejestracji w CEIDG polecający wybierze inną opcję opodatkowania niż podatek progresywny, to wówczas dochody z działalności afiliacyjnej nie będą łączone z innymi dochodami opodatkowanymi skalą podatkową, w tym z dochodami ze stosunku pracy. To z kolei pozwoli uniknąć opodatkowania dochodów stawką 32%.

Najprostszym i najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest wybór podatku liniowego (19%). Jednak moim zdaniem nie musi to być najlepsza opcja. Lepszym rozwiązaniem może okazać się opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 15%.

Moim zdaniem ta opcja opodatkowania jest dostępna, ponieważ działalność afiliacyjna to działalność reklamowa, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit o ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Analiza tabeli PKWiU z oficjalnymi wyjaśnieniami GUS zdaje się potwierdzać słuszność takiej klasyfikacji. Można tam znaleźć następujące opisy działalności reklamowej:

 • dział: usługi reklamowe świadczone przez agencje reklamowe (PKWiU 73.11);
 • poddział: pozostałe usługi reklamowe (PKWiU 73.11.19.0);
 • grupowanie obejmuje: usługi promocji sprzedaży (jeśli nie ma zamówień).

Wybierając opodatkowanie ryczałtem należy oczywiście pamiętać, że opodatkowaniu podlega przychód a nie dochód. Niemniej jednak ta okoliczność nie wydaje się w tym przypadku zbyt istotna, ponieważ przy działalności afiliacyjnej baza kosztowa nie jest zbyt duża..

Kończąc należy wskazać, że dotychczas organy podatkowe nie analizowały, czy działalność afiliacyjną można zaliczyć do działalności reklamowej na powyższych zasadach. W związku z tym – przed wyborem takiej opcji – zalecane byłoby uzyskanie pozytywnej interpretacji indywidualnej w tym zakresie.

 

 1. Działalność afiliacyjna (reklamowa) realizowana w ramach JDG a ZUS

Temat zakładania i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej łączy się z koniecznością rejestracji na ZUS, do którego podatnicy podchodzą dość niechętnie. Moim zdaniem nie należy przeceniać tego zagadnienia; w szczególności jeżeli polecający łączy działalność afiliacyjną z umową o pracę.

W takim bowiem przypadku – jeżeli polecający z tytułu umowy o pracę zarabia co najmniej minimalną stawkę – polecający musi opłacać jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne (381,81 zł), z której przeważająca część (tj. 328,78 zł) i tak podlega odliczeniu od podatku do zapłaty. Oznacza to, że realne obciążenie z tego tytułu to zaledwie 53,03 zł miesięcznie.

Dla tych polecających, którzy zajmują się tylko działalnością afiliacyjną korzystnym rozwiązaniem może być tzw. „ulga na start”,  „mały ZUS” (o ile mogą z niego skorzystać) albo „mały ZUS plus”.

 

 1. Działalność afiliacyjna (reklamowa) realizowana w ramach JDG a VAT

Prowadzenie działalności afiliacyjnej w ramach JDG nie skutkuje koniecznością rejestracji na VAT. Polecający może bowiem korzystać ze zwolnienia podmiotowego dla podatników, którzy osiągają obrót netto poniżej 200.000 zł (art. 113 ustawy o VAT).

Trochę inaczej jednak sytuacja wygląda w przypadku, jeżeli usługi afiliacyjne są świadczone na rzecz podmiotu z innego kraju UE. Wówczas polecający ma obowiązek zarejestrować się VAT-UE, wystawiać zleceniodawcy fakturę VAT oraz co miesiąc sporządzać i wysyłać deklaracje VAT-UE (art. 97 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Tacy podatnicy nie mają jednak obowiązku sporządzać oraz składać plików JPK-V7M.

***

W razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu.

Mikołaj Przybył

doradca podatkowy / radca prawny

M: mikolaj.przybyl@mp-consulting.pl

T: 502-468-473

www.mp-consulting.pl